top of page

ÁSZF

Már Vártunk  (30).jpg

www.marvartunk.hu

Hatályos: 2022. 08. 29. napjától visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek

 

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Mike- Szabó Anett (székhely: 5900 Orosháza, Zombai u. 19., adószám: 59302153-1-24, email: hello@marvartunk.hu) a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Vendég) közötti szerződés általános feltételeit, a Szolgáltató és a Vendég jogait és kötelezettségeit.

A Szolgáltató fenntartja a jogát annak, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja. A módosításról rövid felhívásban tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, amelyet a fiók regisztrációjánál megadott email címre kiküld, továbbá közzéteszi a módosított változatot egységes szerkezetbe foglalva a weboldalán.

 

A szerződés tárgya – Szálláshely szolgáltatás

A Szolgáltató weboldalán keresztül a Vendégnek lehetősége nyílik arra, hogy a szabad időpontokban a szálláshelyet lefoglalja. A Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 

Szerződő felek

1.  Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

Szálláshely foglalás a Szolgáltató internetes weboldalán keresztül

3. A Szolgáltató a vendágházat elsősorban egyben adja ki, családok és baráti társaságok

részére. A maximális létszám 8 fő, a minimálisan foglalható éjszakák száma 2 éjszaka.

4. A szálláshelyet a Szolgáltató internetes weboldalán keresztül lehet lefoglalni oly módon, hogy a Foglalás menüpont alatt a naptárban megtekinthetők a szabad időpontok. A Vendég a szabad időpontok megtekintése után meg tudja adni az érkezés és a távozás időpontját, az érkező személyek számát, majd a Foglalás gombra kattintva el tudja küldeni a foglalását. A weboldal minden esetben automatikusan kiszámítja a szolgáltatás díját.

5. Szolgáltató az ajánlatkérésre minden esetben írásban, email formájában küldi meg ajánlatát, amelyre vonatkozóan az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat Vendéghez történő megérkezésétől számított 48 óra. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vendégtől nem érkezik megrendelés, úgy Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

6. Felek között a szerződés kizárólag a Vendég weboldalon keresztül leadott foglalásának Szolgáltató általi írásbeli visszaigazolásával jön létre oly módon, hogy Szolgáltató az ajánlat elfogadását követően haladéktalanul visszaigazoló emailt küld Vendégnek és Vendég pedig haladéktalanul, de 48 órán belül, az ajánlati kötöttségtartama alatt megküldi Szolgáltató számára a foglalás teljes díjának 50%-át előlegként

(1. díjrészlet). A szerződés abban a pillanatban válik érvényessé, amint az 1. díjrészlet jóváíródik a Szolgáltató visszaigazoló emailben megadott bankszámláján. A második díjrészlet az érkezés előtt 30 napon belül válik esedékessé (2. díjrészlet).

7. A foglaláshoz a Vendégnek minden esetben el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket a Ptk. 6: 77.§ (2), valamint a 6:82.§ (2) bekezdésének megfelelően.

8. Az online bankkártyás fizetések a Simple Pay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

9. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, a helyi idegenforgalmi adót azonban nem. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon.

10. Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés során a Vendég köteles személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni, és a megadott adatokban történő változásról a Szolgálatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Szolgáltató nem felel a felhasználói foglalás során történt adatok téves, hibás megadásából eredő kárért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén pedig a Vendég valódiságát ellenőrizheti, emellett fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a Vendég valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a regisztráció során személyes adatokkal él vissza, akkor a megrendelést visszautasítsa.

11. A foglalás során megadott személyes adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem férhet hozzájuk.

12. Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis majort; valamint a Vendég internetszolgáltatójának díjait is.

13. A foglalás elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű, távollevők közt létrejött szerződésnek minősül.

14. Vendég a szálláshelyet az érkezés napján 15.00-tól foglalhatja el és a távozás napján

10.00-ig köteles elhagyni. Az érkezés várható időpontját Vendég előre megadja a Szolgáltató számára.

15. A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok nem hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé. Előzetes megállapodás esetén a zárt kertbe hozható kisállat, ám a kisállat által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

16. Vendég a szálláshelyet és a hozzá tartozó berendezési, elszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen köteles használni. Probléma esetén köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot Szolgáltatóval, hogy a hibát ki tudja javítani. Vendég köteles az általa vagy vele együtt érkezett személyek által a szálláshelyben és annak felszerelési tárgyaiban okozott károkat Szolgáltató részére megtéríteni.

17. Felár és kapacitás függvényében a Szolgáltató lehetővé teszi a korábbi becheckolást, azonban ezt Vendég minden esetben előre köteles írásban egyeztetni a Szolgáltatóval és a felárat részére megfizetni.

18. Vendég a foglalás elküldésével tudomásul veszi az ÁSZF-et, valamint a szálláshely házirendjét is.

19. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vendég szálláshelyre behozott tárgyaiért és a bennük keletkezett károkért.

 

Lemondás

20. Szolgáltató az érkezés előtt 21 nappal írásban lemondott foglalás esetén Vendég számára a teljes foglalási díjat visszatéríti.

21. Szolgáltató az érkezés előtt 14 nappal írásban lemondott foglalás esetén a foglalási ár 50%-át tudja visszatéríteni.

22. Szolgáltató az időpont módosításra a foglalást megelőző 15. napig ingyenesen biztosít lehetőséget.

23. Szolgáltató jogosult a foglalást egyoldalúan felmondani, ha Vendég:

- fizetési kötelezettségének nem tesz eleget

- a szálláshelyet nem rendeltetésszerűen használja, a szálláshelyben és berendezési tárgyaiban kárt okoz

- fertőző betegségben szenved igazoltan

- tiltott, tudatmódosító szerek hatása alatt áll, a szálláshelyet erkölcstelen cselekményre használja, erőszakos magatartást tanúsít, a környezetében kárt okoz

24. Szolgáltató vis maior (feleken kívül álló ok miatt bekövetkezett okok- pl. természeti katasztrófa, háború, világjárvány, egyes különleges jogrendi szabályozások) esetén a szálláshely teljes foglalási díját visszaszolgáltatja a Vendég számára.

 

Az ÁSZF elfogadása

25. Vendég jelen ÁSZF-et a szálláshely lefoglalása során fogadja el. Vendég egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.

26. Vendég továbbá hozzájárul, hogy a Szolgáltató weboldalán történő foglalás során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

27. Vendég tudomásul veszi, hogy a weboldalon csak az ÁSZF elfogadásával jogosult a szálláshelyet lefoglalni.

 

Adatkezelés

28. A www.marvartunk.hu internetes weboldalon kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

29. Szolgáltató és Vendég köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.

30. Vendég a Szolgáltatóval emailben, telefonon vagy emailben kommunikálhat.

 

A Szerződés megszűnése és megszűntetése

31. Szolgáltató jogosult a Vendéggel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

32. Vendég jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

33.  Szolgáltató jogosult a Vendéggel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Vendég súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

34. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közösmegegyezéssel megszüntetni.

35. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozott időtartamra kötik.

36. Ha a Vendég a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed

a. a Vendég szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,

b. következményes károkra,

c. felelősségi károkra,

d. a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és

e. a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

Panaszok intézése

37. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni.

38. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát.

39. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Vendég, mint fogyasztó lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak. A lakcím szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarák:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: Dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Mitev Hrisztó

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zm

bekelteto@zmkik.hu

 

40. Ezen felül lehetőség van még, hogy az ODR rendszeren (Online Vitarendezési Platform) keresztül rendezze a vásárlás során kialakult esetleges problémát. A rendszer célja, hogy az OVR platformon keresztül a kereskedővel vegye fel a kapcsoltot. További információt és a rendszert az alábbi linkre kattintva találja meg a Vendég:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

Az ÁSZF módosítása

 

41. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet: 

 

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b) jogszabályváltozás;

c) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 

42. Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a weboldalon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Vendégeket az ÁSZF módosulásáról (email).

43. Amennyiben a Vendég az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől

(amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Vendég a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Vendég kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Vendéggel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

Vegyes rendelkezések

44. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.

45. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.

46. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

bottom of page